یاوران علمی (کارمندان) دانشکده ادبیات و علوم انسانی

یوسف میرزایی جولادی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه اول
تلفن:  1600 3390 (028)
راضیه احمدی برزگر
مسئول  آموزش دانشکده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق 703
تلفن:  1676 3390 (028)
r.ahmadi@org.ikiu.ac.ir
معصومه فتاح
مسئول دبیرخانه و کارشناس آموزش مقطع ارشد و دکتری رشته تاریخ ، ادبیات فارسی  و زبان شناسی(آزفا)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق705
تلفن:  1680 3390 (028)
m.fatah@org.ikiu.ac.ir
 
مینا کاظمی
کارشناس آموزش  مقطع ارشد و دکتری رشته  فلسفه، زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق702
تلفن:  1675 3390 (028)
m.kazemi@org.ikiu.ac.ir
فاطمه ملازمانی
کارشناس گروه و آموزش کارشناسی گروه تاریخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه اول، اتاق 708
تلفن:  1679 3390 (028)
زینب اکبرشاهی
کارشناس  آموزش و گروه  مقطع کارشناسی زبان انگلیسی ، کارشناس گروه مقطع ارشد زبان شناسی  و آزفا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق708
تلفن:  1617 3390 (028)
 
مرضیه رحمانی
کارشناس امور اعضای هیأت علمی و کارشناس گروه و آموزش کارشناسی گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه اول، اتاق704
تلفن:  1896 3390 (028)rahmanim@org.ikiu.ac.ir
میلاد یوسفی
کارشناس گروه و آموزش کارشناسی گروه های فلسفه و زبان و ادبیات فارسی
دانشکده  علوم اجتماعی، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق712
تلفن:  1681 3390 (028)
 
سمیه اکبری کلیشمی
کارشناس پژوهشی دانشکده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه همکف،753
تلفن:  1601 3390(028) s.akbari@org.ikiu.ac.ir
منیر اوسطی
کارشناس پژوهشی دانشکده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق 755
تلفن:  1885 3390 (028)
osati@org.ikiu.ac.ir
 
سکینه رمضانپور
کتابدار دانشکده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه اول، اتاق ---
تلفن:  1659 3390(028) ramezanpoor@org.ikiu.ac.ir
رامین روشن پور
مسئول اداره عمومی دانشکده
دانشکده علوم اجتماعی ، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق 719
تلفن:  1685 3390 (028)
 
فاطمه یوسفی پور
کارشناس امور عمومی دانشکده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، ااتاق---
تلفن:  1894 3390(028) ramezanpoor@org.ikiu.ac.ir
محمد رضا اطلس باف
عامل مالی دانشکده
دانشکده  علوم اجتماعی ، بخش اداری، طبقه اهمکف ، اتاق ---
تلفن:  1495 3390(028) ramezanpoor@org.ikiu.ac.ir