گروه آموزشی تاریخ

 
سال ایجاد گروه:
​​​​​​دوره آموزشی تاریخ، ایران شناسی و بازیابی سوابق فرهنگی و تاریخ تمدن ایران زمین از هزاره های پیش از تاریخ تا دوره معاصر مورد توجه بوده، در این دوره طولانی حوادث وقایعی که در جغرافیای سیاسی ایران درعهد باستان و اسلامی رخ نموده است از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی و اقتصادی مورد مطالعه قرارمی گیرد و دانشجویان با علل فراز و نشیب فرهنگ و تمدن این سرزمین و مناسبات آن با تمدن های ملل همجوار آشنا می گردند. ضمنا در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان با گرایش تاریخ ایران اسلامی به طور تحقیقی و بررسی های پژوهشی با مسائل تاریخ ایران برخوردارند.

​​​​​​​

 
 
مقطع عنوان رشته برنامه جامع سرفصل دروس
کارشناسی تاریخ Text کارشناسی قبل از 1402  کارشناسی بعد 1ز 1402
کارشناسی ارشد تاریخ اسلام Text Text
کارشناسی ارشد ایران اسلامی Text Text
کارشناسی ارشد انقلاب اسلامی Text Text
کارشناسی ارشد ایرانشناسی گرایش تاریخ Text Text
کارشناسی ارشد ایرانشناسی گرایش فرهنگ و آداب و رسوم Text Text
دکتری انقلاب اسلامی Text Text
دکتری ایران بعد از اسلام Text Text
 یعقوب خزائی
مدیر گروه تاریخ
شماره تلفن دفتر: 33901662
​​​​​​​پست الکترونیک:
فاطمه ملازمانی
کارشناس گروه  تاریخ                    دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه اول، اتاق 708تلفن:  1679 3390 (028)