گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

​​​​​سال ایجاد گروه:
​​​​​​​
هدف تربیت افرادی است که بتوانند نیازهای وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت و سازمان های خصوصی را به زبان عربی برآورند. باتوجه به گسترش روابط ایران با کشورهای اسلامی و عربی و نیاز به تحقیق و تتبع در معارف اسلامی و همچنین نیاز به مترجم زبان عربی و پیوند دیرینه این زبان و زبان وادبیات فارسی اهمیت این رشته کاملا روشن می گردد.
مقطع
عنوان رشته
برنامه جامع
سرفصل دروس
کارشناسی
زبان و ادبیات عربی
Text
کارشناسی
مترجمی زبان عربی
Text
کارشناسی ارشد
ادبیات عربی
Text
کارشناسی ارشد
مترجمی زبان و ادبیات عربی
Text
دکتری
زبان و ادبیات عربی
Text
علیرضا شیخی
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه اول، اتاق ---
​​​​​​​تلفن 1660 3390 (028)
مرضیه رحمانی
کارشناس گروه  زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه اول، اتاق704
تلفن:  1896 3390 (028)rahmanim@org.ikiu.ac.ir