فضاها و امکانات عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کتابخانه دانشکده 

مجموع زیربنای کتابخانه‌ها270 مترمربع است.  تعداد کتاب 23378نسخه که از این تعداد 21963جلد فارسی و عربی-1415جلد کتاب لاتین می باشد و  دارای  تعداد اعضای فعال 11553 نفر  است. 

سکینه رمضانپور
 کتابدار 
ضلع شرقی  حیاط دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن:  1659 3390(028) ramezanpoor@org.ikiu.ac.ir

سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جواد کیانی 
ضلع  غربی حیاط دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن:  1682 3390(028) 
جواد کیانی 
ضلع  غربی حیاط دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن:  1682 3390(028)