آشنایی  با دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ  تأسیس: 1372/06/25

نظر به اهداف و رسالت دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دانشکده با 50 عضو هیأت علمی یکی از بزرگ ترین دانشکده های دانشگاه محسوب می شود و در حال حاضر با 6 گروه آموزشی، بیش از نیمی از ظرفیت دانشجویی دانشگاه را به خود اختصاص داده است.

Responsive Image