روسای پیشین دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر محمدحسن حیدری
عضو هیأت علمی گروه  فلسفه 
مهر 1372-بهمن 1373
دکتر محمد مهدی مظفری
عضو هیأت علمی گروه   مدیریت صنعتی 
بهمن 1373-  اردیبهشت 1377
دکتر یحیی فوزی
عضو هیأت علمی گروه   علوم سیاسی 
اردیبهشت 1377- بهمن 1379
 دکتر سیداسماعیل قافله باشی
عضو هیأت علمی گروه  زبان و ادبیات فارسی
بهمن 1379- بهمن 1383
دکتر ذکر الله محمدی
عضو هیأت علمی گروه  تاریخ 
بهمن 1383- آذر  1385
دکتر عباسعلی زارعی موینی
عضو هیأت علمی گروه  زبان و ادبیات انگلیسی
آذر 1385-  مرداد 1389
      دکتر احمد پاشازانوس
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی
مرداد  1389-  خرداد 1393
دکتر محسن بهشتی سرشت
عضو هیأت علمی گروه  تاریخ
خرداد 1393-  اسفند 1395
 دکتر باقرعلی عادل فر
عضو هیأت علمی گروه   تاریخ
اسفند 1395- بهمن 1400
دکتر عبدالعلی آل بویه 
عضو هیأت علمی گروه   زبان و ادبیات عربی