معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر سجاد اسماعیلی
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی