مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاون  آموزشی 

دکتر سجاد اسماعیلی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشیار زبان و ادبیات عربی
انتصاب : 1400
 
 

رئیس دانشکده 

دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی
رئیس دانشکده
استاد زبان و ادبیات عربی
انتصاب : بهمن 1400
 
 

معاون پژوهشی 

دکتر مهسا رون
معاون پژوهشی و امور بین الملل
استادیار زبان و ادبیات فارسی
انتصاب : مهر 1402