گروه فلسفه 

مقطع عنوان رشته برنامه جامع سرفصل دروس
کارشناسی قلسفه Text Text
کارشناسی ارشد  فلسفه Text Text
دکتری فلسفه محض Text Text
عبدالرزاق حسامی فر
مدیر گروه فلسفه
1664 3390 (028)
 
میلاد یوسفی
                              کارشناس گروه  فلسفه                             
دانشکده  علوم اجتماعی، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق712تلفن:  1681 3390 (280)