انجمن علمی فلسفه 

عبدالرزاق حسامی فر
 استاد مشاورانجمن علمی فلسفه